De website met internetadres http://www.pokonevergreen.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij Pokon Evergreen BV


Pokon Evergreen BV machtigt u delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pokon Evergreen BV verboden. Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via info@pokonevergreen.nl
 

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Pokon Evergreen BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Pokon Evergreen BV behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen. 


Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Pokon Evergreen BV geen controle kan uitoefenen. Pokon Evergreen BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden en definities

 1. De volgende begrippen hebben de betekenis die daaraan hieronder wordt toegekend in het kader van deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (“Voorwaarden”):
  Andere Partij: iedere andere partij dan de Vennootschap en/of de Koper;
  BW: het Burgerlijk Wetboek;
  Dag: een kalenderdag;
  Diensten: de door de Vennootschap aan de Koper te verlenen diensten waaronder doch niet beperkt op het gebied van advisering inzake de Goederen en winkelinrichting;
  Documentatie: alle documentatie betreffende Goederen die door de Vennootschap zijn geleverd;
  Goederen: elke zaak die de Vennootschap aan de Koper levert;
  Grondgebied: Nederland;
  Koper: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die met de Vennootschap in onderhandeling is over de totstandkoming van een Overeenkomst of het sluiten van een Overeenkomst met de Vennootschap ter zake van de levering van Goederen en/of Diensten;
  Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Vennootschap en een Koper op grond waarvan de Vennootschap onder welke titel dan ook Goederen/en of Diensten levert;
  Schriftelijk: per brief of elektronisch of beide;
  Vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pokon Evergreen B.V., opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30043642 en al haar dochtervennootschappen en iedere gebruiker van deze Voorwaarden.
  Wanneer aan een van de bovenstaande woorden een definitie in het meervoud wordt gegeven, wordt deze geacht tevens het enkelvoud te omvatten en omgekeerd.
 2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, kennisgevingen ter bevestiging van opdrachten, Overeenkomsten en onderhandelingen met betrekking tot laatstgenoemde en elke daarmee verband houdende (rechts)handeling van de Vennootschap en de Koper, waarbij de Vennootschap optreedt als verkoper en/of leverancier van een Goed of een Dienst. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en een Overeenkomst, prevaleert laatstgenoemde.
 3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle voorwaarden of bepalingen die de Koper zou kunnen benoemen of waarnaar de Koper zou kunnen verwijzen in correspondentie, bestelformulieren of anderszins, hetzij vóór of na ontvangst door de Koper van deze Voorwaarden en niettegenstaande een vermeende andersluidende bepaling van Koper of een gewoonte, praktijk of gang van zaken.
 4. Geen enkele afwijking, uitsluiting of verklaring van afstand van een van deze Voorwaarden is geldig tenzij deze Schriftelijk wordt gedaan door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Vennootschap.
 5. In het geval dat één (1) of meerdere bepalingen of een deel daarvan van deze Voorwaarden nietig, vernietigd of anderszins niet van toepassing zijn, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Voor zover mogelijk wordt actie ondernomen in overeenstemming met de nietige, vernietigde of niet van toepassing zijnde bepaling, al naar gelang het geval. In een dergelijk geval treden de partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg om de ontstane tekortkoming te verhelpen.
 6. De Vennootschap heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In het geval dat de Vennootschap haar bevoegdheid om dergelijke wijzigingen aan te brengen uitoefent, zijn de gewijzigde Voorwaarden van toepassing nadat de Vennootschap deze aan de Koper heeft toegezonden.

 

Artikel 2 - Offertes en het sluiten van een Overeenkomst

 1. Alle door de Vennootschap uitgegeven offertes:
  -    zijn uitsluitend bedoeld voor de Koper;
  -    mogen niet worden verspreid;
  -    vormen één integraal stuk;
  -    zijn volledig van toepassing;
  -    mogen niet gedeeltelijk worden aanvaard; 
  -    zijn geheel vrijblijvend; en
  -    kunnen te allen tijde worden herroepen, zelfs na aanvaarding door de Koper.
 2. Alle aangeboden Goederen bevatten een volledige en nauwkeurige beschrijving van de Goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aangeboden Goederen door Koper mogelijk te maken. Als de Vennootschap afbeeldingen gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Goederen. Eventuele onjuistheden in de beschrijving of afbeeldingen binden de Vennootschap niet. 
 3. Indien een Overeenkomst Schriftelijk wordt aangegaan, wordt deze geacht te zijn aangegaan op de Dag waarop de Vennootschap de Schriftelijke order van de Koper ondertekent of de Koper een Schriftelijke orderbevestiging stuurt. In het laatste geval wordt een Schriftelijke orderbevestiging van de Vennootschap geacht een nauwkeurige en volledige weergave te zijn van de Overeenkomst die de Vennootschap en de Koper met elkaar hebben gesloten.
 4. Bij gebreke van een Schriftelijke orderbevestiging van de Vennootschap wordt de betreffende Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de Vennootschap een aanvang neemt met de uitvoering daarvan zoals bepaald in artikel 5 van deze Voorwaarden. In dat geval wordt de factuur beschouwd als de order van de Koper en dient deze als correcte weergave van de Overeenkomst tussen de Vennootschap en de Koper te worden beschouwd.
 5. Orders die door de Koper bij de Vennootschap zijn geplaatst worden pas bindend voor de Vennootschap nadat deze door de Vennootschap zijn aanvaard in overeenstemming met artikel 2.2 of 2.4 van deze Voorwaarden.
 6. Indien er tussen de Vennootschap en de Koper minimumvolumes zijn overeengekomen voor de levering van Goederen, dan dient de order van de Koper voor een hoeveelheid Goederen te zijn die niet minder is dan het overeengekomen minimumvolume. 
 7. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden de Vennootschap slechts indien de Vennootschap deze Schriftelijk binnen veertien (14) Dagen bevestigt en de Koper niet binnen 3 (drie) Dagen na deze bevestiging Schriftelijk bezwaar maakt.
 8. Het is de Koper niet toegestaan om zijn Overeenkomst met de Vennootschap geheel of gedeeltelijk te annuleren. Indien de Koper desondanks tot gehele of gedeeltelijke annulering overgaat, behoudt de Vennootschap het recht om het gehele bedrag dat met de betreffende Overeenkomst gemoeid is aan de Koper in rekening te brengen en behoudt de Vennootschap het recht om eventuele schade die als gevolg van een dergelijke annulering wordt geleden op de Koper te verhalen.
 9. Bij het aangaan van een Overeenkomst is de Vennootschap in geen geval gebonden aan eerder met de Koper overeengekomen prijzen, kortingen, marges en/of voorwaarden die van deze Voorwaarden afwijken.
 10. Een Overeenkomst is altijd onder voorbehoud van het verkrijgen van bevestiging door de Vennootschap dat de Koper een goede kredietwaardigheid heeft. Indien de Vennootschap op redelijke gronden concludeert dat een Koper niet (voldoende) kredietwaardig is, heeft de Vennootschap het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien een dergelijke opschorting plaatsvindt, stelt de Vennootschap de Koper hiervan onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte en biedt zij de Koper de mogelijkheid om zekerheid te stellen.

 

Artikel 3 - Prijs

 1. De prijs die voor de Goederen of Diensten betaald dient te worden is de prijs die in de aan de Koper verstrekte prijslijst van de Vennootschap wordt vermeld. Alle door de Vennootschap opgegeven of met de Vennootschap overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW (voor zover van toepassing). Andere kosten (waaronder transportkosten, technische kosten, verzekeringskosten) en de wettelijke belastingen, heffingen en lasten zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn voor rekening van de Koper in geval van leveringen naar bestemmingen buiten het Grondgebied. De Koper draagt het valutarisico bij betaling in een andere munteenheid dan de euro en de datum waarop de Overeenkomst wordt aangegaan geldt als peildatum.
 2. Alle door de Vennootschap geoffreerde of met de Vennootschap overeengekomen prijzen voor Goederen  zijn inclusief de transportkosten naar bestemmingen binnen het Grondgebied met inachtneming van de overeengekomen minimale orderwaarde. Wijzigingen in kosten die van toepassing zijn na de datum waarop de Overeenkomst wordt aangegaan, zoals verhogingen van rechten, heffingen of transportkosten, die betrekking hebben op de Goederen, kunnen bij de prijs worden opgeteld.
 3. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de prijs van een Goed of Dienst op elk moment eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De geldende prijslijst is de meest recente prijslijst die door de Vennootschap aan de Koper is verstrekt of medegedeeld. In geen geval geeft een dergelijke prijswijziging een Koper het recht om een Overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 4 - Betaling

 1. De Vennootschap is te allen tijde bevoegd om van de koper vooruitbetaling te verlangen of enige vorm van zekerheid te verlangen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een pandrecht en een bankgarantie. Wanneer vooruitbetaling is verlangd, kan de Koper geen rechten doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de betreffende Overeenkomst voordat de vooruitbetaling is verricht.
 2. Betaling van facturen vinden plaats door middel van de door de Vennootschap geaccepteerde betaalmethoden.
 3. Facturen dienen volledig en zonder aftrek, verrekening of tegenvordering uiterlijk op het tijdstip vermeld op de desbetreffende factuur te worden betaald en bij gebreke daarvan binnen dertig (30) Dagen na levering. Een betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 BW. Dit betekent dat de Koper onmiddellijk in verzuim is zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is, indien hij een betalingstermijn zoals vermeld op de desbetreffende factuur of bij gebreke daarvan een termijn van 30 (dertig) Dagen na levering, niet nakomt.
 4. Indien een factuur op de vervaldatum niet is betaald, worden alle op dat moment onbetaalde facturen onmiddellijk opeisbaar en betaalt de Koper zonder voorafgaande ingebrekestelling een contractueel vastgelegde rente van één procent (1%) per maand over de totale aan de Vennootschap verschuldigde bedragen en heeft de Vennootschap recht op alle (buiten)gerechtelijke kosten die gemaakt moeten worden om een factuur te innen. De aan de Vennootschap toekomende buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (15%) van de waarde van het openstaande bedrag, met een minimum van vijfenzeventig euro (EUR 75,00). Indien de door de Vennootschap gemaakte buitengerechtelijke kosten in werkelijkheid meer bedragen dan vijftien procent (15%) van de waarde van het openstaande bedrag, heeft de Vennootschap het recht om de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten aan de Koper in rekening te brengen.
 5. De datum waarop de Vennootschap is betaald is de datum waarop de bank van de Vennootschap de rekening van de Vennootschap onherroepelijk crediteert.
 6. Elke klacht betreffende een factuur moet Schriftelijk bij de Vennootschap worden ingediend binnen acht (8) Dagen vanaf de Dag na de betreffende factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt een klacht niet meer in behandeling genomen en verliest de Koper zijn recht om een klacht in te dienen. Een klacht over een factuur laat de plicht van de Koper om de betreffende factuur te betalen onverlet.
 7. Wanneer een Overeenkomst wordt aangegaan met meerdere Kopers is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor hun (financiële) verplichtingen jegens de Vennootschap uit hoofde van die Overeenkomst.
 8. Indien de Koper wordt geliquideerd, wordt ontbonden, failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend, zijn alle vorderingen van de Vennootschap op de Koper onmiddellijk opeisbaar (ongeacht de betalingstermijn).
 9. Afgezien van de wettelijke verrekeningsbevoegdheid heeft de Vennootschap het recht haar vorderingen op en schulden aan een Koper te verrekenen met al hetgeen deze, uit welken hoofde dan ook, aan de Vennootschap verschuldigd is of op enig moment verschuldigd mocht worden.

 

Artikel 5 - Levering en transport

 1. De Vennootschap levert de Goederen Ex Works (in de zin van de meest recente Incoterms) op de afleverlocatie die in de order(bevestiging) is vermeld.
 2. Goederen worden geacht te zijn geleverd bij het uitladen van de Goederen uit het voertuig.
 3. Het risico van schade aan of verlies van de Goederen gaat over op de Koper op het moment van levering of als de Koper de Goederen ten onrechte niet in ontvangst neemt op het moment dat de Vennootschap de Goederen ter levering heeft aangeboden.
 4. Als de Koper de Goederen niet (tijdig) in ontvangst neemt, treedt het verzuim van de Koper zonder ingebrekestelling in en dient de Koper de Vennootschap een zakelijk tarief te betalen voor de behandeling, de opslag en de herlevering van dergelijke Goederen vanaf de datum van dit verzuim tot de datum waarop de Koper de Goederen in ontvangst neemt. Indien de Koper de Goederen niet binnen zeven (7) Dagen na de oorspronkelijke leveringsdatum in ontvangst neemt, kan de Vennootschap de Overeenkomst als ontbonden beschouwen en dient de Koper veertig procent (40%) van de aankoopprijs van de Goederen te betalen als vaste schadevergoeding.
 5. Hoewel de Vennootschap alles in het werk zal stellen om de Goederen te leveren in overeenstemming met vooraf overeengekomen data, zijn alle leveringsdata en tijdschema’s die door de Vennootschap worden opgegeven bij benadering, houden ze geen verplichting van haar kant in om de Goederen op een bepaalde datum of binnen de opgegeven tijd te leveren en kunnen ze in geen geval worden beschouwd als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. De Vennootschap is in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade die de Koper kan lijden als gevolg van of in verband met vertragingen in de levering. Indien de Vennootschap zich niet houdt aan de vooraf overeengekomen data, stelt zij de Koper op de hoogte van een nieuwe levertijd. De Vennootschap heeft het recht om de levering in delen uit te voeren. Overschrijding van de levertijd geeft de Koper niet het recht de Overeenkomst te ontbinden of het recht op schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid zijdens de Vennootschap.
 6. De Koper zal de Goederen inspecteren bij levering en er wordt overeengekomen dat tenzij de Koper de Goederen weigert in overeenstemming met artikel 9.1 van deze Voorwaarden, de Koper geacht wordt de Goederen te hebben aanvaard.
 7. Geleverde Goederen blijven het exclusieve eigendom van de Vennootschap totdat alle vorderingen van de Vennootschap op de Koper uit hoofde van zowel een Overeenkomst als enige vordering op grond van het feit dat de Koper een dergelijke Overeenkomst niet is nagekomen en alle andere Goederen van welke aard dan ook die door de Vennootschap aan de Koper zijn verkocht en waarvoor op dat moment betaling verschuldigd is, aan de Vennootschap zijn voldaan.
 8. Tot het moment dat de eigendom van de Goederen overgaat op de Koper in overeenstemming met artikel 5.7 van deze Voorwaarden dient de Koper de Goederen gescheiden te houden van zijn eigen goederen en de goederen van Andere Partijen en de Goederen op de juiste manier op te slaan, te beschermen en te verzekeren en ervoor te zorgen dat deze gemakkelijk als eigendom van de Vennootschap kunnen worden herkend.
 9. Zolang er op geleverde Goederen een eigendomsvoorbehoud rust overeenkomstig artikel 5.7 van deze Voorwaarden, mogen deze niet worden verkocht, verhuurd en/of bezwaard met enig recht, anders dan in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening. Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking zoals bepaald in artikel 3:83 lid 2 BW.
 10. In het geval dat een Koper niet tijdig aan zijn financiële of andere verplichtingen voldoet, heeft de Vennootschap het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Een Koper dient de Vennootschap toe te staan om de plaats te betreden waar dergelijke Goederen zich kunnen bevinden en de Vennootschap daarbij alle medewerking te verlenen.
 11. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van door de Vennootschap geleverde Goederen teniet gaat door zaakvorming, natrekking of anderszins, behoudt de Vennootschap het recht dat ten gunste van de Vennootschap een bezitloos pandrecht wordt gevestigd op de nieuw gevormde zaak. Een Koper is verplicht om op eerste verzoek van de Vennootschap alle medewerking te verlenen om de nieuw gevormde zaak met dergelijk bezitloos pandrecht te bezwaren.
 12. Actieve wederverkoop van de Goederen buiten het Grondgebied, of het betreffende gebied voor export, is verboden. Indien Koper deze bepaling schendt, verbeurt hij zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van EUR 2.500 onverminderd het recht van de Vennootschap om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 6 - Aantallen, maten, gewichten en andere gegevens

 1. Het volume van alle zakken en bulkzendingen turf en aanverwante Goederen wordt aangegeven in overeenstemming met BS EN 12580:2000, gemeten op het moment van vullen en geprijsd op basis van dit vastgestelde volume. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren en dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen van de Vennootschap.
 2. Er is sprake van een geringe afwijking in het geval van een marge van maximaal 10% (tien procent) meer of minder dan de opgegeven specificatie in de order(bevestiging). Getoonde of verstrekte voorbeelden dienen uitsluitend ter indicatie, zonder dat de verschuldigde materie daarmee hoeft overeen te stemmen.

 

Artikel 7 - Overmacht

 1. De Overeenkomst kan geheel of gedeeltelijk worden opgezegd of opgeschort door de Vennootschap op basis van het vooruitzicht, het plaatsvinden of het gevolg van een geval van overmacht, waaronder begrepen, doch zonder daartoe beperkt te zijn, een arbeidsconflict, invoer-, uitvoer- en doorvoerverboden, transportschaarste, een natuur- of kernramp, een nationale noodtoestand, terrorisme, economische ontwrichting, een epidemie, pandemie, oorlog, burgerlijke onrust, wetgeving, machinebreuk, onderbreking van de energievoorziening, een storing in internet- en/of telecommunicatievoorzieningen, het onvermogen om voorraden, grondstoffen, apparatuur, brandstof, energie, onderdelen of transport te verkrijgen, het onvermogen om noodzakelijke invoer-, uitvoer- of andere vergunningen of de toestemming van een overheidsinstantie te verkrijgen, of enige andere oorzaak of omstandigheid die buiten de invloedssfeer van de Vennootschap ligt, zonder dat dit enige aansprakelijkheid oplevert voor de Vennootschap voor verlies of schade, direct of indirect.
 2. Als de Vennootschap gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan alvorens een beroep te doen op opzegging of opschorting (als gevolg van overmacht), is zij gerechtigd een factuur uit te brengen voor een evenredig bedrag en is de Koper verplicht deze factuur te betalen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4 van deze Voorwaarden.
 3. De Koper heeft geen recht op schadevergoeding in geval van overmacht.

 

Artikel 8 - Niet-nakoming

 1. Indien de Koper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit een Overeenkomst of deze Voorwaarden, dan wel deze niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of indien de Vennootschap redelijkerwijs mag verwachten dat de Koper tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens de Vennootschap, alsmede indien (voorlopige) surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken of (een deel van) de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of stopgezet, heeft de Vennootschap het recht, onverminderd de haar verder toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst Schriftelijk met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zonder dat de Vennootschap tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, een en ander onverminderd de haar verder toekomende rechten.
 2. Indien de Vennootschap de Overeenkomst ontbindt op grond van de bepalingen van het vorige lid, worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9 - Gebreken, klachten

 1. Elke klacht met betrekking tot een zichtbaar gebrek ten aanzien van de Goederen of Diensten moet onmiddellijk na de ontdekking van het gebrek, doch uiterlijk binnen acht (8) Dagen nadat de betreffende Goederen zijn geleverd of de Diensten zijn uitgevoerd, onder vermelding van details Schriftelijk aan de Vennootschap worden gemeld, op straffe van verval van rechten. Elke klacht met betrekking tot een onzichtbaar gebrek ten aanzien van de Producten of Diensten moet onmiddellijk na de ontdekking van het gebrek, doch uiterlijk binnen acht (8) Dagen na ontdekking van het gebrek, onder vermelding van gronden Schriftelijk aan de Vennootschap worden gemeld, op straffe van verval van rechten.
 2. Als de Koper een klacht indient op grond van dit artikel, heeft de Vennootschap veertien (14) Dagen vanaf de ontvangst van een dergelijke klacht om de gegrondheid van de klacht te beoordelen en het resultaat van deze beoordeling aan de Koper te communiceren. Als een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt bevonden door de Vennootschap, dan zal de Vennootschap (naar eigen goeddunken) (een deel van) dergelijke Goederen of Diensten kosteloos vervangen of een creditnota uitgeven voor de factuurwaarde van dergelijke Goederen of Diensten en is de Vennootschap niet verder aansprakelijk jegens de Koper met betrekking tot een dergelijk gebrek of een dergelijke tekortkoming. Retourzendingen van Goederen worden alleen geaccepteerd na voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Vennootschap en zolang de Goederen in de originele staat worden verkocht, d.w.z. onder meer zonder veranderingen aan de verpakking, zonder veranderingen aan de handelsnaam en zonder veranderingen aan de samenstelling van de goederen.
 3. De Koper is niet gerechtigd om vorderingen uit hoofde van retourzendingen uit eigen beweging in mindering te brengen op betalingen of deze te verrekenen, tenzij vooraf Schriftelijke toestemming is verkregen van de Vennootschap.
 4. Indien de Vennootschap als gevolg van de klacht genoodzaakt is een deskundige in te schakelen om de feiten, de schade en het causaal verband waarop de Koper zijn claim baseert vast stellen, is de Koper verplicht de door deze deskundige in rekening gebrachte kosten aan de Vennootschap te vergoeden, indien en voor zover de claim van de Koper ongegrond blijkt te zijn na afronding van het onderzoek van de deskundige. De Koper heeft veertien (14) Dagen na verzending van het deskundigenrapport om een claim in te dienen.
 5. Juridische procedures moeten worden ingesteld binnen een periode van één (1) jaar nadat een tijdige klacht is ingediend, op straffe van verval van rechten.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 1. De Vennootschap is niet aansprakelijk ten opzichte van een Koper of een Andere Partij voor enige schade of verlies uit welke hoofde dan ook die direct of indirect wordt veroorzaakt door de Goederen of de Diensten, het gebruik van de Goederen of Diensten of op enige andere wijze verband houdt met de Goederen of Diensten, behalve voor zover dit verlies of deze schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de Vennootschap.
 2. Niettegenstaande het bepaalde in het voorgaande artikel(lid) is de Vennootschap in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, vertragingsschade of winst- of omzetderving.
 3. De Vennootschap garandeert niet dat de Goederen of Diensten geschikt zijn voor een bepaald doel (ongeacht of dit doel al dan niet aan de Vennootschap bekend is gemaakt), behalve voor zover de Vennootschap Schriftelijk heeft geadviseerd over de geschiktheid van de Goederen of Diensten voor een bepaald doel.
 4. De Koper erkent dat waar de Vennootschap specifieke Schriftelijke instructies of aanbevelingen geeft (hetzij op de verpakking van de geleverde Goederen of in de Documentatie) voor de opslag, behandeling, vermenging, toepassing of ander gebruik van of anderszins verband houdend met de Goederen, het van essentieel belang is dat deze instructies of aanbevelingen worden opgevolgd, anders kunnen de aard, kenmerken en prestaties van de geleverde Goederen nadelig worden beïnvloed en de Koper stemt er dan ook mee in om al dergelijke instructies of aanbevelingen op te volgen of na te leven.
 5. De Koper erkent dat de Vennootschap geen controle heeft over de opslag, behandeling, vermenging, toepassing of enig ander gebruik van de Goederen of over het weer of andere milieuomstandigheden of de acties van ongedierte nadat de Goederen zijn geleverd, en dat elk van deze zaken de aard, kenmerken en prestaties van de Goederen kan beïnvloeden.
 6. De Koper vrijwaart de Vennootschap tegen alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, reputatieverlies en alle rente, boetes en juridische en andere redelijke professionele kosten en uitgaven) die geleden of opgelopen worden door de Vennootschap als gevolg van of in verband met een schending of nalatige nakoming of niet-nakoming van de Overeenkomst door de Koper en door een Andere Partij ingestelde vorderingen tegen de Vennootschap als gevolg van of in verband met de levering van Goederen of Diensten.
 7. Behoudens het uitdrukkelijk in deze Voorwaarden bepaalde zijn alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen die besloten liggen in het dwingend recht, gewoonterecht of anderszins uitgesloten voor zover de wet dat toestaat.
 8. Onverminderd de voorgaande artikelen is de totale aansprakelijkheid van de Vennootschap in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar daadwerkelijk uitkeert onder de aansprakelijkheidsverzekering van de Koper. Voor zover haar verzekeraar niet tot uitkering overgaat of om welke reden dan ook geen verzekering is afgesloten, is de totale aansprakelijkheid van de Vennootschap beperkt tot het factuurbedrag dat de Vennootschap in rekening heeft gebracht in het geval van de Overeenkomst op grond waarvan de schade is geleden.
 9. De Koper erkent dat de werknemers of hulppersonen van de Vennootschap niet gemachtigd zijn om verklaringen af te leggen of garanties af te geven of advies te geven met betrekking tot de Goederen of Diensten, tenzij een dergelijke verklaring, garantie of advies Schriftelijk door de Vennootschap is bevestigd. Bij het plaatsen van een order erkent de Koper dat hij niet vertrouwt op, en afstand doet van elke vordering in verband met, een dergelijke verklaring of garantie en dat hij niet vertrouwt op enig advies dat niet op voormelde wijze is bevestigd.
 10. De Koper erkent en bevestigt dat hij geen natuurlijke persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), dat hij de Goederen niet voor zichzelf als eindgebruiker wenst aan te kopen en dat hij de Goederen aankoopt met de bedoeling deze door te verkopen aan consumenten in het kader van zijn onderneming.

 

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten met betrekking tot door de Vennootschap geleverde en/of te leveren Goederen (inclusief verpakkingsmateriaal, documentatie en reclamemateriaal), zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten en handelsnaamrechten, berusten bij de Vennootschap en/of een Andere Partij. De Koper erkent deze rechten en garandeert dat hij zich zal onthouden van elke inbreuk hierop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het zich onthouden van activiteiten die afbreuk doen aan de reputatie en/of het onderscheidend vermogen van de merken van de Vennootschap.
 2. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Koper niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan de aan hem geleverde Goederen (met inbegrip van verpakkingsmateriaal, documentatie en reclamemateriaal) aan te (laten) brengen of onderdelen daarvan te wijzigen of te verwijderen.
 3. De Vennootschap vrijwaart de Koper tegen aanspraken op de geleverde Goederen die verband houden met vorderingen gebaseerd op inbreuk(en) op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten, mits de koper (a) de Vennootschap onverwijld informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van een schikking, geheel overlaat aan de Vennootschap. Hiertoe verleent de Koper alle medewerking aan de noodzakelijke formaliteiten en stelt de Koper, indien nodig, de Vennootschap in staat om zich in naam van de Koper te verweren tegen deze rechtsvorderingen. Deze vrijwaringsverplichting vervalt indien de inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Koper in de Goederen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, alsmede in geval van schending van deze Voorwaarden door de Koper.
 4. Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de Goederen van de Vennootschap inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht van een Andere Partij, of indien naar het oordeel van de Vennootschap een gerede kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich voordoet, draagt de Vennootschap er zo mogelijk zorg voor dat de Koper de geleverde Goederen kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door de inbreukmakende onderdelen aan te passen of door een gebruiksrecht voor de Koper te verwerven. Indien de Vennootschap er, naar haar uitsluitend oordeel, niet of niet anders dan op (financieel) onredelijk bezwarende wijze zorg voor kan dragen dat de Koper de geleverde Goederen kan blijven gebruiken, neemt de Vennootschap de geleverde Goederen terug tegen creditering van de verkrijgingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding. De Vennootschap maakt deze keuze pas na overleg met de Koper. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van de Vennootschap wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een Andere Partij is uitgesloten.

 

Artikel 12 - Geheimhouding

 1. De Koper is verplicht tot geheimhouding van alle informatie waarvan de Koper weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk is en deze uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Vertrouwelijke informatie omvat in ieder geval: persoonsgegevens, informatie die herleidbaar is tot andere klanten van de Vennootschap, processen en bedrijfsinformatie van de Vennootschap, en de intellectuele eigendoms- en andere rechten die door de Vennootschap beschikbaar zijn gesteld en die de basis vormen van de Goederen, zoals ontwerpen, concepten, aanbevelingen, simulaties, modellen, enz.
 3. Alle informatie waarnaar in dit artikel wordt verwezen, mag niet door de Koper worden geopenbaard of gereproduceerd, behalve met Schriftelijke toestemming van de Vennootschap.
 4. Als de Koper een of meer bepalingen van dit artikel schendt, verbeurt hij voor elke schending, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 10.000, onverminderd het recht van de Vennootschap om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Deze Voorwaarden en elke Overeenkomst tussen de Vennootschap en de Koper worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden of een Overeenkomst die de Vennootschap en de Koper met elkaar hebben gesloten, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.